Księgowo - podatkowe

Zamknięcie roku 2016-kluczowe obszary, Bielsko-Biała

08.12.2016
Bielsko-Biała
9.00 - 15.00

Opis i cel szkolenia:

Szkolenie ma celu PRAKTYCZNE OMÓWIENIE PROCEDUR ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ WPŁYWU ZMIAN NIEKTÓRYCH USTAW NA PROWADZENIE BIZNESU W 2017R.

Korzyści ze szkolenia:

* usystematyzujesz wiedzę
* poznasz najlepsze praktyki
* znajdziesz odpowiedź na nurtujące Cię pytania
* przygotujesz się na zmiany wynikające z niektórych ustaw

Do kogo oferujemy ofertę?

Zapraszamy dyrektorów finansowych, głównych księgowych, osoby zatrudnione w działach finansowo-księgowych.

Metodologia:

Szkolenie ma charakter wykładowy. Omówione zostaną kluczowe obszary, które stanowią największe wyzwanie w procesie zamknięcia roku obrotowego. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne rozwiązania, odpowiedzi na nurtujące pytania

Program szkolenia:

Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:

podmioty objęte regulacjami    – kluczowe daty   – zakres sprawozdań  – podpisywanie i badanie rocznego sprawozdania finansowego            – przechowywanie i odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przygotowanie do bilansu 2016:

– najistotniejsze pozycje oraz problemy     – harmonogram prac   – rola i jakość inwentaryzacji oraz stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości dot. inwentaryzacji zapasów     – bilans       – rachunek zysków i strat     – zestawienie zmian w kapitałach własnych                   – rachunek przepływów pieniężnych    – dodatkowe informacje i objaśnienia

Kluczowe aspekty ustalenia dochodu rocznego w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych:

przychody podatkowe – koszty podatkowe – różnice kursowe  – świadczenia na rzecz pracowników – koszty reprezentacji, reklamy – wierzytelności  – remonty a zakupy inwestycyjne

Zmiany w ustawie o biegłych rewidentach — konsekwencje dla podmiotów.

Zajęte miejsca: 0 / 100

Mogą Cię jeszcze zainteresować szkolenia: