CSR

AUDITPLUS – TWÓJ DORADCA W BIZNESIE

Naszą misją jest: świadczenie usług, które w sposób realny pozytywnie zmieniają naszych klientów i ich biznesy.

Nasza firma przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności. Każdego roku udowadniamy, że możliwe jest działanie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, a przy tym godzenie celów biznesowych z oczekiwaniami naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych, dostawców a także lokalnej społeczności.

Wierzymy, że takie podejście przynosi długofalowe korzyści zarówno naszej firmie jak i otoczeniu,  prowadząc do ciągłego rozwoju oraz poprawy jakości życia nas wszystkich. Nasza strategia społecznej odpowiedzialności biznesu skupia się na sześciu wzajemnie przenikających się obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia naszej działalności oraz krajowego rynku.

Poniżej przedstawiamy nasze zobowiązania wobec społeczeństwa realizowane poprzez strategię CSR:

4

Dobra jakość edukacji

Współpracujemy z lokalnymi szkołami w zakresie praktycznej nauki zawodu, wspierając poprawę poziomu edukacji naszej społeczności na wszystkich jej szczeblach. Pomagamy również poprzez bezpłatne szkolenia, które organizujemy przynajmniej raz na kwartał.

4

Równość płci

Dbamy o równouprawnienie w naszym miejscu pracy oraz zapewniamy każdemu pracownikowi godziwą pracę a także równy dostęp do edukacji, możliwości rozwoju czy opieki zdrowotnej. Każdy pracownik, niezależnie od płci ma możliwość wzięcia udziału w procesach decyzyjnych w naszej firmie a także pełnienia funkcji przywódczych.

4

Wzrost gospodarczy i godna praca

Wszyscy nasi pracownicy mają zapewnione godziwe warunki pracy, zgodne z prawem krajowym, a także możliwości rozwoju i zwiększania swoich kompetencji poprzez dokształcanie wewnętrzne, pakiety rozwojowe czy imprezy edukacyjne. Tworzymy kulturę współpracy, w której każdy pracownik jest szanowany i może swobodnie realizować swoje cele zawodowe oraz pasje życiowe. Niezależnie od formy zatrudnienia, nasi pracownicy mają zapewnioną równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym, a także możliwość rozwoju oraz awansu.

4

Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Poprzez współpracę z ludźmi, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań cały czas ulepszamy naszą organizację a także tworzymy rozwiązania na pojawiające się wyzwania w zakresie finansów, audytu, doradztwa oraz szkoleń.

4

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Skupiamy się na naszym otoczeniu i ochronie środowiska poprzez oszczędne zużywanie materiałów biurowych. Przechowujemy dane na nośnikach, ograniczając wykorzystanie papieru. Współpracujemy z lokalnymi szkołami w zakresie przekazywania sprzętu elektronicznego dla dzieci. Dbamy o właściwą gospodarkę odpadami, recycling oraz zrównoważone zarządzanie materiałami w naszych biurach.

4

Partnerstwa na rzecz celów

Współpracujemy z instytucjami rządowymi oraz sektorem prywatnym na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz globalnym. Wspomagamy w osiąganiu celów i rozwoju klientów poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników a także świadczymy usługi doradcze oraz szkoleniowe, każdorazowo odwołując się do najlepszych praktyk. Budujemy partnerstwo z naszymi klientami w oparciu o najlepsze wartości i zasady oraz wspólne cele i wizję.