Polityka prywatności

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Myśliwska 57/5e

Cel przetwarzania

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz przepisami krajowymi uchwalonym w wykonaniu lub w związku z RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit.f RODO), oraz wyrażenie zgody (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w Akademii Praktyki.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (na podstawie przesłanego zamówienia usługi bądź zgłoszenia udziału w Akademii Praktyki) lub zostały przekazane w Państwa imieniu. Dotyczą w szczególności następujących kategorii danych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe firmy oraz NIP w przypadku żądania wystawienia faktury VAT oraz ewentualne dane wskazane w treści wiadomości (dalej: Dane osobowe).

Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowania).

Udostępnienie Danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne – dla udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości zamieszczonej w formularzu kontaktowym/zamówieniu usługi/zgłoszeniu uczestnictwa.

Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny dla jej udzielenia, chyba że z przesłanej wiadomości/formularza w sposób jednoznaczny wynikać będzie niezbędność i celowość przechowywania danych przez dłuższy czas.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Państwa uprawnienia

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia poprzez wysłanie maila lub pisma na adresy wskazane poniżej. Niezwłocznie po takim sprzeciwie zaprzestaniemy ich przetwarzania w takim zakresie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu opisanego powyżej. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Bezpieczeństwo

Administrator danych stosuje odpowiednie organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, a także w celu przygotowania procedur na wypadek stwierdzenia naruszenia Danych osobowych oraz potwierdzenia wdrożenia wymaganych środków w zakresie ochrony danych osobowych, Administrator opracował Politykę bezpieczeństwa zawierającą niezbędne procedury i działania zapewniające realizację obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Administrator danych zapewnia, że dostęp do Danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, Administrator danych każdorazowo poinformuje Użytkowników o tym fakcie poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej Serwisu.

Kontakt

Kontakt do administratora ochrony danych osobowych w AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o. Akademia Praktyki:

erodo@akademiapraktyki.pl

Adres pocztowy:

Administrator Ochrony Danych Osobowych,
AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 57/5e,
30-718 Kraków