ZASADY WEWNĘTRZNEJ POLITYKI KONTROLI JAKOŚCI

KRAKÓW, czerwiec 2020 rok

Pełna polityka wewnętrznej kontroli jakości jest dostępna w siedzibie firmy AUDITPLUS SOLUTIONS SP. Z O.O.

Spis treści

Deklaracja ogólnej polityki.

Ogólne role i odpowiedzialność wszystkich Partnerów i Pracowników.

1. Odpowiedzialność kierownictwa za zapewnienie jakości w Firmie.

1.1 Przykład idzie z góry.

1.2 Stanowiska kierownicze.

2. Odpowiednie wymogi etyczne.

2.1 Niezależność.

2.1.1 Odpowiedzialność – Spółka.

2.1.2 Odpowiedzialność Partnerów i Pracowników.

2.1.3 Długotrwała współpraca personelu wyższego szczebla z Klientem badania (z uwzględnieniem rotacji Partnerów) w przypadku jednostek zainteresowania publicznego.

3. Podejmowanie, kontynuacja i wycofanie się ze współpracy z klientem.

3.1 Podejmowanie i kontynuacja współpracy z Klientem oraz szczególnych zleceń.

3.1.1 Potencjalni nowi klienci

3.1.2 Obecni klienci

3.1.3 Potencjalni nowi klienci i obecni klienci

3.2 Wycofanie się ze zlecenia lub współpracy z Klientem.

4. Zasoby ludzkie.

4.1 Rekrutacja i utrzymanie zasobów.

4.2 Szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

4.3 Wyznaczanie zespołów realizujących zlecenie.

4.4 Egzekwowanie zasad kontroli jakości (egzekwowanie dyscypliny)

4.5 Nagradzanie przestrzegania zasad.

5. Realizacja zlecenia.

5.1 Rola Partnera odpowiedzialnego za zlecenie.

5.2 Planowanie, nadzór i przegląd.

5.2.1 Planowanie.

5.2.2 Nadzór i przegląd.

5.3 Konsultacje.

5.4 Rozbieżności zdań.

5.5 Kontrola jakości zlecenia (weryfikacja)

5.5.1 Charakter, harmonogram i zakres kontroli jakości zlecenia.

5.5.2 Osoba dokonująca kontroli jakości zlecenia (weryfikator)

6. Monitoring (nadzorowanie)

6.1 Program monitorowania (nadzorowania)

6.2 Procedury inspekcji

6.3 Raport z wyników monitoringu.

6.4 Ocena, przekazywanie informacji i usuwanie niedociągnięć.

6.4.1 Nieprzestrzeganie prawa lub regulacji

6.5 Skargi i zażalenia.

7. Dokumentacja.

7.1 Dokumentacja zasad i procedur Spółki

7.2 Dokumentacja zlecenia.

7.3 Dokumentacja kontroli jakości zlecenia.

7.4 Dostęp do akt i archiwizacja.

Załączniki.

Załącznik 1. Oświadczenie o zachowaniu poufności

Załącznik 2. Oświadczenie o niezależności partnera / biegłego rewidenta.

Załącznik 3. Oświadczenie o niezależności kierownika zespołu / asystenta biegłego rewidenta  

Załącznik 4. Ankieta przed podjęciem współpracy.

Załącznik 5. Formularz rocznej oceny Pracownika.

Załącznik 6. Kontrola jakości zlecenia ? procedury weryfikacji

Załącznik 7. Proces monitorowania (nadzorowania) systemu kontroli jakości