Referencje – Księgarnie Nova sp. z o.o.

Referencje dla audytorów Pani Moniki Iwaniec i Pana Marka Luty wydane przez Zarząd firmy Księgarnie Nova sp. z o.o. w Rzeszowie ul. Boya- Żeleńskiego 16

Po przeprowadzonym w maju 2007 r. cyklu szkoleń dla pracowników firmy przez Międzynarodowego Trenera Zarządzania Uniwersytetu Thames Valley w Londynie (P. Marka Luty) Zarząd spółki doszedł do wniosku, iż niezbędne jest przeprowadzenie audytu aby płynnie dokonać restrukturyzacji firmy.


Umowa na przeprowadzenie audytu dotyczyła czterech obszarów działania firmy a mianowicie:
– organizacyjnego
– finansowego
– personalnego
– handlowego

Zakres prac obejmował:
– zbadanie systemów wg. obszarów jw.
– wskazanie obszarów i metod restrukturyzacji
– naznaczenia kierunków i metod rozwoju firmy
– przygotowanie wzrostu wartości firmy
– sporządzenie planu restrukturyzacji, jej wstępne wdrożenie i monitorowanie obszarów restrukturyzowanych po wnioskach z audytu

W umowie audytowej towarzyszył aneks zlecający wykonawcy przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w czterech obszarach zgodnie z wnioskami z przeprowadzonego audytu.

Wszelkie raporty z przeprowadzonych prac przekazano Zarządowi w terminie.

Otrzymano następujące opracowania:
– Raport z przeprowadzonego audytu w firmie Księgarnie Nova sp. z o.o. w Rzeszowie
– Kierunki i wytyczne do działania w zakresie planu restrukturyzacji obszaru organizacyjnego.
– Raport restrukturyzacji w obszaru controllingu i finansów
– Kierunki i wytyczne do działania w zakresie planu restrukturyzacji obszaru personalnego.
– Kierunki i wytyczne do działania w zakresie restrukturyzacji obszaru handlowego
– Projekt konstrukcji ocen pracowniczych dla firmy.
– Projekt regulaminu wynagradzania firmy.
– Wartościowanie i opisy stanowisk pracy, oraz projekt strategii wynagrodzeń i premiowania dla firmy.

Tak więc w wyniku pracy audytorów opartej na empirii i naukowych zasadach przeprowadzania audytów Zarząd firmy otrzymał:
– wszechstronną diagnozę zastanej sytuacji w firmie
– wytyczone kierunki działań które należy podjąć
– nowoczesne narzędzia w zakresie zarządzania firmą w czterech newralgicznych dla firmy obszarach.
– pomoc w zakresie wdrażania działań restrukturyzacyjnych a mianowicie:

1. Zaprojektowanie schematu organizacyjnego działu handlowego i wprowadzenie w życie
2. Wyłonienie osób na stanowiska menadżerskie i określenie ich zadań.
3. Przeprowadzenie rozmów z kandydatami na informatyków, określenie zadań i terminów ich wykonania.
4. Praktyczne zaprojektowanie jak winny przebiegać rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do pracy.
5. Zaprezentowanie i nauczenie jak wyznaczać zadania, określać ich cele i egzekwować terminów ich wykonania.
6. Praktyczne nauczenie jak tworzyć bank ofert kadrowych.
7. Instruktaż w formie odpowiedzi na jednostkowe zapytania dot. różnych spraw i problemów w firmie.

Reasumując ? wszelkie działania i prace podjęte przez audytorów i zakończone raportami wyznaczyły solidną podstawę do nowoczesnego zarządzania firmą w jej wieloaspektowym funkcjonowaniu i nauczyły identyfikować ryzyka i radzić sobie z nimi. Dało to Zarządowi firmy komfort pewności w podejmowanych działaniach.


Irena i Piotr Kościółek,

Rzeszów 07.05.08